Prezentacja multimedialna
Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II

dr Wojciech Kosek

Prezentację opublikowano tutaj 27. kwietnia 2013 r.,

w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII

Prezentacja ta została po raz pierwszy przedstawiona podczas sympozjum
Personalistyczna koncepcja wychowania Jana Pawła II,

zorganizowanym w dniu 10. kwietnia 2014 r. przez

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej

Niniejsza strona zawiera linki do pobierania prezentacji głównej oraz jej dwóch uzupełnień. Na końcu zamieszczono streszczenie głównej prezentacji.

1. Prezentacja główna.
Można pobrać ją, klikając na jeden z poniższych linków,

w formatach:

2. Prezentacja uzupełniająca.
Klikając na jeden z poniższych linków można pobrać prezentację

O przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej
sercem oziębłym a sercem płonącym miłością
,

która uzupełnia ostatnie zagadnienie prezentacji powyższej,

w formatach:

3. Drugie uzupełnienie prezentacji głównej.

Ks. bp Albin Małysiak mówi o niezwykłej praktyce pobożności eucharystycznej świętego Jana Pawła II (nagranie wideo oraz tekst) (10 maja 2014 r.; wywiad z 15.06.2008 r.)

4. Streszczenie prezentacji
Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II jeszcze przed objęciem Stolicy Piotrowej prowadził bardzo wnikliwe prace badawcze nad osobą ludzką. Wyniki swoich prac publikował, ubogacając światowe osiągnięcia z tej dziedziny – antropologii filozoficznej. Gdy kardynał Karol Wojtyła został kolejnym następcą św. Piotra, na temat osoby ludzkiej wydawał wiele oficjalnych dokumentów, głosił homilie, nauczał słowem i własnym życiem.

Przedstawiana tutaj prezentacja jest syntetycznym ujęciem nauczania św. Karola Wojtyły / Jana Pawła II.

Prezentacja składa się z dwóch głównych części.

W pierwszej części omówione zostały podstawowe pojęcia z nauki o człowieku jako osobie, powołanej przez Boga do współdziałania z Nim w stopniowym osiąganiu pełni swojego rozwoju. Część ta omawia strukturę człowieka jako bytu osobowego oraz znaczenie świadomego posługiwania się przez niego swoimi własnymi możliwościami dla osiągnięcia pełni rozwoju w ramach jego relacji do innych osób świata widzialnego.

W drugiej części natomiast ukazano to samo zagadnienie – świadomego posługiwania się przez osobę swoimi naturalnymi dynamizmami – w relacjach człowieka do Boga, a w szczególności do Jezusa Chrystusa. Ukoronowaniem tej części i całej prezentacji jest ukazanie, w jaki sposób św. Papież Jan Paweł II stosował tę niezwykłą antropologię w swoim życiu do najważniejszej relacji, jaka osobie ludzkiej została podarowana przez Boga na ziemi: do relacji z Jezusem Chrystusem, Wcielonym Bogiem, przychodzącym w Komunii Świętej jak każda osoba ludzka w swoim ciele i krwi (choć niedostrzegalnych dla zmysłowego poznania).