DOMNIEMANE NIECIĄGŁOŚCI W TEKŚCIE
Księgi Wyjścia 1-18
c.d.