DOMNIEMANE NIECIĄGŁOŚCI W TEKŚCIE
Księgi Wyjścia 1–18
c.d.