STRUKTURA LITERACKA
KSIĘGI WYJŚCIA 1–18
a struktura literacka
starożytnych traktatów hetyckich
możliwość redukcji do 4 elementów

W wyniku badań stwierdzono, że struktura sześciu kolejnych perykop Księgi Wyjścia 1–18 spełnia wymagania, nakładane przez schematy literackie traktatów przymierzy hetyckich. Jednocześnie można spostrzec, że:

Dlatego strukturę Wj 1-18 można zredukować do czterech elementów:

A:
Wj 1,1-11,10:
Bóg przedstawia się jako król pełen potęgi i majestatu, inicjuje przymierze z Izraelem w sytuacji jego zniewolenia w Egipcie, podejmuje zobowiązanie nadania mu ziemi Kanaan na własność.
B:
Wj 12,1-13,16:
Bóg nadaje Izraelowi prawo przymierza Paschy/exodusu; Izrael akceptuje nadane mu prawo.
C:
Wj 13,17-14,31:
Bóg zawiera przymierze z Izraelem poprzez akt przeprowadzenia Izraela przez pustynię i rozcięte morze.
D:
Wj 15,1-18,27:
Izrael wychwala Boga, pamiętając, że On obdarzył go swym błogosławieństwem: wolnością, ziemią, pokarmem i napojem, poznaniem Jego samego i Jego prawa.

Możliwość dokonania takiej redukcji tematycznej została dostrzeżona u zarania Izraela jako Ludu Pana, stała się ona zasadą wpisania historii Wj 1-18 w ryt paschalny, o czym powiedzą kolejne punkty prezentacji.