JAK CZYTAĆ
BIBLIĘ,
ABY ODCZYTAĆ
TREŚĆ ZAWARTĄ
W NIEJ
PRZEZ AUTORA?