STRUKTURA LITERACKA Wj 1–18:
sześć perykop i ich chiastyczna relacja leksykalna: wykres

słupki czerwone dotyczą czasu przeszłego
   
słupek niebieski dotyczy czasu przyszłego
Wykres ilości słów w czasie przeszłym do ilości słów w czasie przyszłym w poszczególnych sześciu perykopach Wj 1–18

Z tabeli i wykresu widać, że:

Dzięki tym zależnościom liczbowym układ sześciu perykop ma budowę koncentryczną A B C C’ B’ A’; zasadniczo w takim wypadku bibliści mówią, że strukturą jest chiazm [1] – szczególny rodzaj struktury koncentrycznej. Taka struktura jest typowa dla Hebrajczyków.

Szanowny Czytelniku!

Na obecnym etapie niniejszej prezentacji wiemy wiele o literackiej strukturze Księgi Wyjścia 1–18. W kolejnym etapie zostanie ukazana tożsamość tej struktury literackiej ze strukturą starożytnych traktatów hetyckich z XVI wieku przed Chrystusem.


[1]  Por. J. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003, s. 37; M. Kantor, Struktury dośrodkowe i odśrodkowe w poezji biblijnej (Ps 120–134), Kraków 1988, s. 80–83; R. Yudkowsky, Chaos or Chiasm? The Structure of Abraham’s Life, „Jewish Bible Quarterly” 35/2 (2007), s. 109: autor rozróżnia strukturę typu A B C A’ B’ C’ (paralelizm) od struktury A B C C’ B’ A’ (chiazm); na stronie 11. pokazuje chiazm złożony z szesnastu elementów!