W   CZYTANIU   TEOCENTRYCZNYM
ODPOWIEDŹ   NA
KLUCZOWE   PYTANIE   EGZEGETYCZNE:

BÓG